Shrink

Verb Form NameVerb Form Example
Base FormshrinkI shrink ...
Past Formshrank / shrunkYou shrank / shrunk ... yesterday.
Past ParticipleshrunkI had shrunk...
Present ParticipleshrinkingYou are shrinking...
Third Person SingularshrinksShe shrinks